_Polityka prywatności_

 1. Wprowadzenie

  Niniejszy dokument obejmuje zarówno Politykę Prywatności jak i Politykę Cookies stosowaną przez 5bonsai.com („Serwis”). Priorytetem jest ochrona prywatności naszych klientów i użytkowników oraz zapewnienie transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania cookies. Polityka Prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe użytkowników niezbędne. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1781).

 2. Administrator Danych

  Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis oraz danych zbieranych przez cookies jest 5 Bonsai Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1070640, NIP 521-404-58-47, adres e-mail: iod [at] 5bonsai.com („Administrator”). Pytania lub wnioski dotyczące danych można kierować na adres email: iod [at] 5bonsai.com Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony zostanie co najmniej jedna z poniższych okoliczności: (i) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika lub w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: (a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, (b) poprzez gromadzenie plików „cookies” (polityka plików „cookies”). Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 3. Zakres Przetwarzania Danych Osobowych

  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane dotyczące korzystania z usług Serwisu.

 4. Cele Przetwarzania

  Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  • przedstawienia oferty Administratora za pomocą wiadomości email lub telefonicznie
  • wysyłki newslettera zawierającego informację o ofercie i usługach Administratora na wskazany adres email
  • marketingu, działań analitycznych i statystycznych oraz udoskonalania usług Serwisu.
  • w związku z procesem rekrutacyjnym, w zakresie określonym w ogłoszeniu

  Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 5. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). Zgłoszenie o wystąpieniu przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres e-mail: iod [at[ 5bonsai.com. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

 6. Okres Przechowywania Danych

  Dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji celów ich zbierania lub do czasu, gdy obowiązujące przepisy wymagają ich przechowywania.

 7. Udostępnianie danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym, np. podmiotom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym, podatkowym, księgowym, podmiotom wspierającym Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, newslettera, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera. Odbiorcami danych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zasadniczo dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Biorąc pod uwagę świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, stosowania niektórych rozwiązań technologicznych strony internetowej i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy funkcjonowania strony internetowej, możemy zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych zaaprobowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Przekazywanie danych odbywa się do państw członkowskich zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o zapewnianiu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w tych państwach albo do innych państw spoza EOG na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń, zapewniających bezpieczeństwo danych. Istnieje możliwość uzyskania kopii danych przekazywanych do państw spoza EOG po kontakcie z Administratorem.

 8. Profilowanie

  Dane osobowe użytkowników dla potrzeb realizacji wysyłki ofert, czy newslettera w zakresie działania Serwisu, takich jak analizy ruchu, Administrator może dokonywać profilowania. Profilowanie, którego Administrator dokonuje, nie skutkuje podejmowaniem automatycznych decyzji wywołujących wobec użytkowników skutki prawne lub wpływających na użytkowników w podobnie istotny sposób, a wyłącznie pomóc Administratorowi w dostosowaniu Serwisu do oczekiwań użytkowników.

 9. Zabezpieczenia

  Stosujemy środki techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i innymi formami nielegalnego przetwarzania.

 10. Polityka Cookies

  • Rodzaje Cookies: Używamy cookies sesyjnych (tymczasowych) i stałych. Cookies sesyjne są tymczasowe i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Cookies stałe pozostają na urządzeniu do czasu wygaśnięcia lub ręcznego usunięcia.
  • Cele Użycia Cookies: Cookies są wykorzystywane do poprawy działania strony, analizy ruchu, zapamiętywania preferencji użytkownika oraz celów marketingowych.
  • Zarządzanie Cookies: Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 11. Zmiany w Polityce

  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Cookies, przy czym prawa użytkowników nie zostaną ograniczone. O każdej zmianie Administrator poinformuje na stronie internetowej.

Data wejścia w życie: 9 stycznia 2024 roku.